پکیج دیواری بوتان

اپتیما

مشخصات کلی

-در دو ظرفیت 24000 و 28000
-دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
-در دو مدل فن دار و بدون فن

کالدا

مشخصات کلی

-در دو ظرفیت 24000 و 28000
-دارای مبدل حرارتی دو منظوره (تک مبدله)
-در دو مدل فن دار و بدون فن

روما

مشخصات کلی

-در دو ظرفیت 24000 و 28000
-دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
-در دو مدل فن دار و بدون فن

CV424

مشخصات کلی

-فقط در ظرفیت 24000
-دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
-فقط در مدل فن دار

پرلا

مشخصات کلی

-در دو ظرفیت 24000 و 28000
-دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
-در دو مدل فن دار و بدون فن

Bn324i

مشخصات کلی

-فقط در ظرفیت 24000
-دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
-فقط در مدل بدون فن